Radiacinė sauga ir aplinka

Ignalinos AE su reaktoriumi RBMK-1500 buvo numatyti specialūs elementai ir sistemos, garantuojančios radiacinę pačios elektrinės ir aplinkos saugą ir normalaus veikimo sąlygomis, ir susidarius galimai avarinei situacijai. Radiacinės saugos užtikrinimo ir kontrolės sistemoms priskiriamos: 

  • labai patikima automatizuota apsaugos ir valdymo sistema;
  • reaktoriaus avarinio aušinimo sistema;
  • avarijos lokalizavimo sistema;
  • šilumą išskiriančių elementų apvalkalų hermetiškumo kontrolės sistema;
  • specializuoti dujinių ir aerozolinių IAE atliekų valymo įrenginiai, šalinantys radioaktyviąsias medžiagas;
  • skystųjų radioaktyviųjų atliekų išleidimo, perdirbimo ir laikymo sistema;
  • automatizuota radiacinės saugos IAE kontrolės sistema;
  • automatizuota dujinių ir aerozolinių išmetalų, skystųjų išmetalų  kontrolės sistema;
  • aplinkos radiacinės kontrolės priemonės ir būdai.

Specialiai reaktoriui RBMK-1500 sukurtoje šilumą išskiriančių elementų apvalkalų hermetiškumo kontrolės sistemoje buvo įdiegti šiuolaikiški būdai ir metodai aptikti nehermetiškiems šilumą išskiriantiems elementams, informacinė duomenų bazė ESN pagrindu, kad galima būtų operatyviai stebėti radiacinę aktyvios reaktoriaus zonos būseną.

IAE automatizuota radiacinės saugos kontrolės sistema kontroliuoja visų mazgų ir sistemų būseną.  Dėl to elektrinę galima išlaikyti saugiu lygiu, įgyvendinant technines priemones (nehermetiškų šilumą išskiriančių rinklių iškrovimas, deaktyvavimas, įrenginių keitimas ir išmontavimas).

Siekiant sumažinti radioaktyviųjų inertinių dujų išmetalus įdiegta dvipakopė dujinių ir aerozolinių atliekų, išleidžiamų  per elektrinės ventiliacijos vamzdį į atmosferą 150 m aukštyje, valymo schema.

Pirmoji pakopa – tai išlaikymo kamera, kurioje sumažėja radioaktyviųjų inertinių dujų aktyvumas vykstant natūraliam radioaktyviam skilimui. Antroji pakopa yra aktyvumo slopinimo įrenginys, jis valo radioaktyviąsias inertines dujas dinaminės sorbcijos būdu radiochromatografinėse anglies kolonose. Radioaktyviųjų aerozolinių išmetalų vertėms sumažinti IAE numatyti filtruojamosios valymo stotys. Elektrinėje įdiegta apytakinė vandens tiekimo schema. Skystosios radioaktyviosios atliekos apdorojamos specialiu būdu.

Radiacinė dujinių, aerozolinių ir skystųjų atliekų išmetimo į aplinką kontrolė atliekama nuolatos automatizuotos radiacinės saugos kontrolės sistemos aparatūra. Elektrinės išorinės dozimetrijos tarnyba turi šiuolaikišką aparatūrą aplinkos radionuklidams tirti. Laboratorijoje yra dozimetriniai, radiometriniai, spektrometriniai prietaisai, galintys objektyviai įvertinti aplinkos radiacinę situaciją.