6101 projektas. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla (Maišiagalos RAS)

Maišiagalos RAS įrengta Širvintų rajono Žaliosios girininkijos Bartkuškio miške 1963 m. Ji yra 9 km atstumu šiaurės rytų kryptimi nuo Maišiagalos miestelio ir 40 km nuo Vilniaus.

Maišiagalos RAS – tai 200 m3 tūrio monolitinis gelžbetonio rūsys, įrengtas 3 m gylyje, į kurį buvo dedamos radioaktyviosios atliekos ir po to užpilamos skystu betonu. Betonas sugeria ir sulaiko radioaktyviosiose atliekose esančių radionuklidų skleidžiamą jonizuojančiąją spinduliuotę, taip pat apsaugo, kad jų iš atliekų neišplautų ir nenuneštų vanduo. Tokios saugyklos buvo statomos daugelyje buvusios Sovietų Sąjungos vietų ir Rytų Europos valstybėse.

Maišiagalos RAS buvo kaupiamos dėl radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų šaltinių naudojimo pramonėje, medicinoje ir mokslinių tyrimų metu susidariusios radioaktyviosios atliekos. Į saugyklą Bartkuškio miške buvo vežamos atliekos ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Kaliningrado bei Gardino sričių.

Maišiagalos RAS atliekos kauptos iki 1989 m. Po to buvo nuspręsta saugyklą uždaryti, nes ji neatitiko šiuolaikinių aplinkosaugos reikalavimų. Būtina atkreipti dėmesį, kad atliekos nebuvo rūšiuojamos, t.y. trumpaamžės ir ilgaamžės atliekos buvo kaupiamos toje pačioje vietoje. Pagal šiuolaikinius reikalavimus, kiekvienos rūšies atliekos turi būti dedamos į atliekynus atskirai, specialiose pakuotėse ir specialiai joms įrengtuose radioaktyviųjų atliekų atliekynuose. Saugyklos uždarymo metu buvo sukaupta apie 120 m3 radioaktyviųjų atliekų, saugykla buvo užpildyta 60 procentų. Likusi ertmė buvo pripilta smėlio, užbetonuota, apipilta bitumu, asfaltu ir storu žemės sluoksniu.

Iki 2002 m. Maišiagalos RAS prižiūrėjo Fizikos institutas. Nuo 2002 m. saugykla rūpinosi VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (RATA), o nuo 2019 m. – VĮ Ignalinos AE.

Susipažinti su MRAS aplinkos monitoringo metinėmis ataskaitomis (2007-2018 metai). 

Maišiagalos RAS saugos gerinimas

Vykdant nuolatinę Maišiagalos RAS stebėseną pastebėta, kad šiek tiek tričio patenka į šalia saugyklos specialiai stebėjimams išgręžtų gręžinių vandenį. Tiesa, tričio kiekis neviršijo leistinų normų. Be to, net ir į artimiausius vandens telkinius ar gyventojų šulinius jis nepateko. Tačiau tai rodė, jog reikia sustiprinti iš sovietinių laikų paveldėtos saugyklos apsauginius barjerus, kad radioaktyviosios medžiagos nepatektų į aplinką. Todėl 2002 m. gruodžio mėn. Europos Komisija skyrė finansavimą ir patvirtino Phare projektą „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos saugos įvertinimas ir pagerinimas“, kurio pagrindinis tikslas buvo pagerinti saugyklos aplinkos radiologinę saugą. Projektas įgyvendintas 2006 m. Svarbiausias šio projekto etapas – naujų saugyklos apsaugos barjerų įrengimas. Pagal Prancūzijos specialistų paruoštą projektą virš radioaktyviųjų atliekų rūsio buvo įrengti papildomi apsauginiai barjerai – grunto ir dviejų vandeniui nelaidžių membranų sistema. Šie barjerai apsaugo saugykloje esančias radioaktyviąsias atliekas nuo vandens. Tai yra labai svarbu siekiant užtikrinti, kad radioaktyviosios medžiagos su vandeniu nesklistų į aplinką.

Visa saugyklos teritorija buvo aptverta specialia dviguba tvora, nutiesti judesius fiksuojantys kabeliai. Taip pat įrengtos teritorijos stebėjimo vaizdo kameros. Minėtos priemonės užtikrina saugyklos fizinę saugą, tai yra apsaugo, kad nepageidaujami asmenys nepatektų prie radioaktyviųjų atliekų.

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla įgyvendinus Phare projektą

Gerinant Maišiagalos RAS fizinę saugą, svariai prisidėjo JAV energetikos departamentas. 2004 m. šis departamentas padėjo sukurti ir įrengti saugyklos nuolatinio stebėjimo sistemą.

Saugyklos priežiūra ir aplinkos stebėsena

Yra parengta ir įgyvendinama saugyklos aplinkos stebėjimo programa. Saugyklos aplinkos stebėsenos tikslas – tikrinti, kaip kinta radioaktyviųjų atliekų saugyklos būklė, ar ji atitinka saugykloms keliamus reikalavimus. Saugyklos aplinkai stebėti yra išgręžta dešimt gręžinių, iš jų sistemingai imami gruntinio vandens mėginiai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisiniais, norminiais aktais ir aplinkos stebėsenos programa, užtikrinama, kad saugyklos aplinkos mėginiai būtų paimti laiku, būtų atlikti mėginių tyrimai ir gautų rezultatų analizė, parengtos ir išplatintos tyrimų analizės ataskaitos, kaupiami tyrimų duomenys. Jei būtų pastebėti kokie nors taršos požymiai, nedelsiant būtų imtasi reikiamų priemonių taršos priežastims nustatyti ir pašalinti.

Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimas

Maišiagalos RAS radioaktyviųjų atliekų sukaupta palyginti nedaug – apie 120 m3, tačiau šios atliekos yra įvairių rūšių: trumpaamžės labai mažai radioaktyvios, trumpaamžės mažai ir vidutiniškai radioaktyvios ir ilgaamžės radioaktyvios atliekos. Atlikus išsamų saugyklos saugos vertinimą buvo nustatyta, kad žemės paviršiuje įrengti inžineriniai barjerai negali užtikrinti ilgalaikės saugos nuo radionuklidų sklaidos, todėl radioaktyviųjų atliekų saugykla negali būti pertvarkyta į atliekyną.  Galutiniam sutvarkymui atliekos turi būti rūšiuojamos, pakuojamos į specialias pakuotes ir dedamos į radioaktyviųjų atliekų atliekynus atskirai, kiekvienai atliekų rūšiai skirtame atliekyne.

Pagal specialistų išvadas, Maišiagalos RAS negali būti galutinė joje esančių atliekų sutvarkymo vieta. Todėl yra priimtas sprendimas nutraukti Maišiagalos RAS eksploatavimą ir joje esančias radioaktyviąsias atliekas pervežti į Ignalinos AE saugojimui ir dėjimui į atliekynus.

Tuo tikslu 2016 m. gruodžio 15 d. pasirašyta sutartis su Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) dėl Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo projekto įgyvendinimo. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšų. Siekiant apsaugoti aplinką nuo potencialios grėsmės, radioaktyviosios atliekos iš saugyklos bus išimtos ir sutvarkytos, o saugyklos teritorijai bus panaikinta  kontrolė radiaciniu požiūriu. Numatoma, kad atliekos bus išimtos ir Maišiagalos RAS teritorija sutvarkyta iki 2023 metų pabaigos. Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo projekto vykdytojas – VĮ Ignalinos atominė elektrinė, įgyvendinančioji institucija – APVA.

Įgyvendinant projektą, 2017-2018 m. parengta ir su suinteresuotosiomis institucijos suderinta planuojamos ūkinės veiklos ,,Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas” poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, o 2018 m. birželio 5 d. atsakinga institucija - Aplinkos apsaugos agentūra - priėmė sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“ leistinumo poveikio aplinkai požiūriu. Priimtas sprendimas – planuojama ūkinė veikla „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“ leistina pagal poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje pateiktą laiko alternatyvą – neatidėliotino eksploatavimo nutraukimo.

2017-2018 m. taip pat buvo parengtas, o suderinus su suinteresuotomis institucijomis – LR energetikos ministro 2018 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 1-272 patvirtintas Galutinis Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo planas. Jame suplanuota, kaip bus įgyvendinamas Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo procesas.

Siekiant įgyvendinti Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo darbus, būtina gauti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) išduodamą licenciją nutraukti branduolinės energetikos objektų eksploatavimą. Todėl 2019-2020 metais didžiausias dėmesys skiriamas parengiamiesiems darbams ir dokumentų, būtinų eksploatavimo nutraukimo licencijai gauti parengimui.