6101 projektas. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla (Maišiagalos RAS)

Maišiagalos RAS įrengta Širvintų rajono Žaliosios girininkijos Bartkuškio miške 1963 m. Ji yra 9 km atstumu šiaurės rytų kryptimi nuo Maišiagalos miestelio ir 40 km nuo Vilniaus.

Maišiagalos RAS – tai 200 m3 tūrio monolitinis gelžbetonio rūsys, įrengtas 3 m gylyje, į kurį buvo dedamos radioaktyviosios atliekos ir po to užpilamos skystu betonu. Betonas sugeria ir sulaiko radioaktyviosiose atliekose esančių radionuklidų skleidžiamą jonizuojančiąją spinduliuotę, taip pat apsaugo, kad jų iš atliekų neišplautų ir nenuneštų vanduo. Tokios saugyklos buvo statomos daugelyje buvusios Sovietų Sąjungos vietų ir Rytų Europos valstybėse.

Maišiagalos RAS buvo kaupiamos dėl radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų šaltinių naudojimo pramonėje, medicinoje ir mokslinių tyrimų metu susidariusios radioaktyviosios atliekos. Į saugyklą Bartkuškio miške buvo vežamos atliekos ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Kaliningrado bei Gardino sričių.

Maišiagalos RAS atliekos kauptos iki 1989 m. Po to buvo nuspręsta saugyklą uždaryti, nes ji neatitiko šiuolaikinių aplinkosaugos reikalavimų. Būtina atkreipti dėmesį, kad atliekos nebuvo rūšiuojamos, t.y. trumpaamžės ir ilgaamžės atliekos buvo kaupiamos toje pačioje vietoje. Pagal šiuolaikinius reikalavimus, kiekvienos rūšies atliekos turi būti dedamos į atliekynus atskirai, specialiose pakuotėse ir specialiai joms įrengtuose radioaktyviųjų atliekų atliekynuose. Saugyklos uždarymo metu buvo sukaupta apie 120 m3 radioaktyviųjų atliekų, saugykla buvo užpildyta 60 procentų. Likusi ertmė buvo pripilta smėlio, užbetonuota, apipilta bitumu, asfaltu ir storu žemės sluoksniu.

Iki 2002 m. Maišiagalos RAS prižiūrėjo Fizikos institutas. Nuo 2002 m. saugykla rūpinosi VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (RATA), o nuo 2019 m. – VĮ Ignalinos AE.

Susipažinti su MRAS aplinkos monitoringo metinėmis ataskaitomis (2007-2018 metai). 

Maišiagalos RAS saugos gerinimas

Vykdant nuolatinę Maišiagalos RAS stebėseną pastebėta, kad šiek tiek tričio patenka į šalia saugyklos specialiai stebėjimams išgręžtų gręžinių vandenį. Tiesa, tričio kiekis neviršijo leistinų normų. Be to, net ir į artimiausius vandens telkinius ar gyventojų šulinius jis nepateko. Tačiau tai rodė, jog reikia sustiprinti iš sovietinių laikų paveldėtos saugyklos apsauginius barjerus, kad radioaktyviosios medžiagos nepatektų į aplinką. Todėl 2002 m. gruodžio mėn. Europos Komisija skyrė finansavimą ir patvirtino Phare projektą „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos saugos įvertinimas ir pagerinimas“, kurio pagrindinis tikslas buvo pagerinti saugyklos aplinkos radiologinę saugą. Projektas įgyvendintas 2006 m. Svarbiausias šio projekto etapas – naujų saugyklos apsaugos barjerų įrengimas. Pagal Prancūzijos specialistų paruoštą projektą virš radioaktyviųjų atliekų rūsio buvo įrengti papildomi apsauginiai barjerai – grunto ir dviejų vandeniui nelaidžių membranų sistema. Šie barjerai apsaugo saugykloje esančias radioaktyviąsias atliekas nuo vandens. Tai yra labai svarbu siekiant užtikrinti, kad radioaktyviosios medžiagos su vandeniu nesklistų į aplinką.

Visa saugyklos teritorija buvo aptverta specialia dviguba tvora, nutiesti judesius fiksuojantys kabeliai. Taip pat įrengtos teritorijos stebėjimo vaizdo kameros. Minėtos priemonės užtikrina saugyklos fizinę saugą, tai yra apsaugo, kad nepageidaujami asmenys nepatektų prie radioaktyviųjų atliekų.

Gerinant Maišiagalos RAS fizinę saugą, svariai prisidėjo JAV energetikos departamentas. 2004 m. šis departamentas padėjo sukurti ir įrengti saugyklos nuolatinio stebėjimo sistemą.

Saugyklos priežiūra ir aplinkos stebėsena

Yra parengta ir įgyvendinama saugyklos aplinkos stebėjimo programa. Saugyklos aplinkos stebėsenos tikslas – tikrinti, kaip kinta radioaktyviųjų atliekų saugyklos būklė, ar ji atitinka saugykloms keliamus reikalavimus. Saugyklos aplinkai stebėti yra išgręžta dešimt gręžinių, iš jų sistemingai imami gruntinio vandens mėginiai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisiniais, norminiais aktais ir aplinkos stebėsenos programa, užtikrinama, kad saugyklos aplinkos mėginiai būtų paimti laiku, būtų atlikti mėginių tyrimai ir gautų rezultatų analizė, parengtos ir išplatintos tyrimų analizės ataskaitos, kaupiami tyrimų duomenys. Jei būtų pastebėti kokie nors taršos požymiai, nedelsiant būtų imtasi reikiamų priemonių taršos priežastims nustatyti ir pašalinti.

Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimas

Maišiagalos RAS radioaktyviųjų atliekų sukaupta palyginti nedaug – apie 120 m3, tačiau šios atliekos yra įvairių rūšių: trumpaamžės labai mažai radioaktyvios, trumpaamžės mažai ir vidutiniškai radioaktyvios ir ilgaamžės radioaktyvios atliekos. Atlikus išsamų saugyklos saugos vertinimą buvo nustatyta, kad žemės paviršiuje įrengti inžineriniai barjerai negali užtikrinti ilgalaikės saugos nuo radionuklidų sklaidos, todėl radioaktyviųjų atliekų saugykla negali būti pertvarkyta į atliekyną.  Galutiniam sutvarkymui atliekos turi būti rūšiuojamos, pakuojamos į specialias pakuotes ir dedamos į radioaktyviųjų atliekų atliekynus atskirai, kiekvienai atliekų rūšiai skirtame atliekyne.

Pagal specialistų išvadas, Maišiagalos RAS negali būti galutinė joje esančių atliekų sutvarkymo vieta. Todėl yra priimtas sprendimas nutraukti Maišiagalos RAS eksploatavimą ir joje esančias radioaktyviąsias atliekas pervežti į Ignalinos AE saugojimui ir dėjimui į atliekynus.

Tuo tikslu 2016 m. gruodžio 15 d. buvo pasirašyta projekto finansavimo sutartis su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA). Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga - 2023 m. rugsėjo 1 d. Projekto vertė - 4 mln. eurų. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšų. Siekiant apsaugoti aplinką nuo potencialios grėsmės, radioaktyviosios atliekos iš saugyklos bus išimtos ir sutvarkytos, o saugyklos teritorijai bus panaikinta  kontrolė radiaciniu požiūriu. 

Įsigaliojus Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatoms, nuo 2019 m. sausio 1 d. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.2.1-APVA-V-010-01-0003 ,,Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“ (toliau – Projektas) vykdytoju tapo VĮ Ignalinos atominė elektrinė, kuri, būdama VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros teisių ir pareigų perėmėja, tęsė Projekto įgyvendinimo darbus. Siekiant atlikti visus Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo darbus, įvertinus radioaktyviųjų atliekų visiško sutvarkymo ir saugojimo, taip pat kitus būtinus kaštus, atitinkamai parengti paraiškos dėl papildomo finansavimo pagrindžiantys dokumentai ir 2020 m. lapkričio 17 d. su Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašytas finansavimo sutarties pakeitimo šalių susitarimas Nr. 4, kuriuo Projektui įgyvendinti skirtas finansavimas padidintas iki 14 mln. 883 tūkst. Eur.

Įgyvendinant projektą, 2017-2018 m. parengta ir su suinteresuotosiomis institucijos suderinta planuojamos ūkinės veiklos ,,Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas” poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, o 2018 m. birželio 5 d. atsakinga institucija - Aplinkos apsaugos agentūra - priėmė sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“ leistinumo poveikio aplinkai požiūriu. Priimtas sprendimas – planuojama ūkinė veikla „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“ leistina pagal poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje pateiktą laiko alternatyvą – neatidėliotino eksploatavimo nutraukimo.

2017-2018 m. taip pat buvo parengtas, o suderinus su suinteresuotomis institucijomis – LR energetikos ministro 2018 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 1-272 patvirtintas Galutinis Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo planas. Jame suplanuota, kaip bus įgyvendinamas Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo procesas.

Siekiant įgyvendinti Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo darbus, būtina gauti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) išduodamą licenciją nutraukti branduolinės energetikos objektų eksploatavimą. Todėl 2019-2020 metais buvo atliekamas parengiamųjų darbų įgyvendinimas ir dokumentų, būtinų gauti licenciją vykdyti eksploatavimo nutraukimą, rengimas. Kadangi radioaktyviąsias atliekas numatyta vežti iš Maišiagalos RAS į Ignalinos AE, taip pat nemažas dėmesys buvo skirtas ir dokumentų, reikalingų siekiant gauti licenciją vežti branduolinio kuro ciklo medžiagas ir Branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytas branduolines ir daliąsias medžiagas nustatytais kiekiais, parengimui ir derinimui su reguliuojančiomis institucijomis. 

Vykdant 2019 m. balandžio 18 d. pasirašytą sutartį su Lietuvos energetikos instituto ir UAB ,,Eksortus“ jungtinės veiklos konsorciumu, buvo rengiami šie projektavimo ir licencijavimo dokumentai: Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo projekto aprašas (ENP), Maišiagalos RAS griovimo projektas (GP), Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo saugos analizės ataskaita (SAA), Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo radionuklidų išmetimo į aplinką planas (RIAP), Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo radiacinės saugos programa (RSP), Maišiagalos RAS taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo (TIPK) reikalingumo.

Per 2020 metus buvo parengti ir su VATESI ir kitomis valstybės institucijomis suderinti visi pagal šią sutartį parengti dokumentai: Per 2020 metus buvo parengti ir su VATESI suderinti visi pagal šią sutartį parengti dokumentai: ENP patvirtintas 2020-10-02; SAA patvirtinta 2020-08-31; RIAP patvirtintas 2020-09-10; RSP patvirtinta 2020-10-05; GP yra derinimo stadijoje – nuo 2020-09-30 atlikta GP bendroji ekspertizė baigta 2021-01-26. GP taip pat pateiktas valstybės institucijų derinimui pagal Vyriausybės nutarimą Nr. 1873 ,,Dėl Branduolinės energetikos objekto statinio projekto derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Statybą leidžiančius dokumentus planuojama gauti 2021 m. I ketv.

Vykdant 2019 m. birželio 6 d. pasirašytą sutartį su valstybiniu mokslinių tyrimų institutu Fizinių ir technologijos mokslų centru dėl galimų branduolinių ir radiologinių avarijų Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje padarinių analizės atlikimo, buvo parengti dokumentai, kuriems 2020-04-10 VATESI pritarė.

VĮ Ignalinos atominė elektrinė, vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimą Nr. 1872 ,,Dėl duomenų apie veiklą, kurią vykdant šalinamos radioaktyviosios atliekos, teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“, parengė ir pateikė VATESI Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo projekto Bendrųjų duomenų sąvadą, kurį VATESI suderino 2020-06-26. Sąvadas buvo pateiktas Europos Komisijai. 2020 m. gruodžio mėn. pabaigoje buvo gauti Europos Komisijos ekspertų klausimai, atsakius į klausimus, teigiama EK išvada gauta 2021-04-16.

2020 m. taip pat buvo rengiami ir kiti dokumentai pirmiau minėtoms licencijoms gauti, susiję su fizinės, radiacinės ir aplinkos apsaugos užtikrinimu nutraukiant Maišiagalos RAS eksploatavimą. Siekiant pristatyti ir aptarti Projekto įgyvendinimo eigą bei spręsti aktualius klausimus, organizuoti reguliarūs darbiniai susitikimai su VATESI, ministerijomis (Aplinkos, Energetikos, Finansų) ir kitomis valstybės institucijomis, organizacijomis bei savivaldybėmis.

2021 m. gegužės 13 d. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) išdavė licenciją valstybės įmonei Ignalinos atominei elektrinei vykdyti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimą.

2022 m. balandžio 5 d., įvykdžius viešąjį pirkimą dėl Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos (RAS) statinių griovimo parengiamųjų darbų įgyvendinimo, valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (toliau – IAE) pasirašė sutartį su viešojo pirkimo laimėtoju – UAB „Ekobana“. Rangovas atliks laikinų statinių statybos ir įrengimo darbus, kurie yra reikalingi norint pasirengti radioaktyviųjų atliekų išėmimui iš Maišiagalos RAS. Darbų apimtyje bus įrengiama statinių reikalinga infrastruktūra: statomi ir įrengiami laikini statiniai, inžineriniai tinklai ir komunikacijos. Parengto griovimo projekto apimtyje numatytas laikinas statinys iš aliuminio profilio kolonų ir daugiasluoksnių plokščių (,,kesonas“) – branduolinės energetikos objekto statinys, kuriame statybos darbų metu Rangovas privalės įrengti ventiliacijos, radiacinės kontrolės, apšvietimo, gaisrinės signalizacijos ir kitas sistemas. Numatoma, kad numatytus infrastruktūros įrengimo darbus Maišiagalos RAS aikštelėje Rangovas turės įgyvendinti iki 2023 m. II ketv. vidurio. Taipogi, ruošiantis vykdyti rangos darbus, 2021 m. rugsėjo mėn. buvo sudaryta fizinės saugos sistemos modernizavimo eksploatavimo nutraukimo laikotarpiu sutartis. 2021 m. taip pat parengti kitų Projekto įgyvendinimui reikalingų pirkimų dokumentai, paskelbti konkursai.