Norvegijos finansinis mechanizmas

 
Projekto vykdytojas: Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
Projekto pavadinimas: Radioaktyvių atliekų tvarkymo saugumo didinimas Ignalinos atominėje elektrinėje
Projekto kodas: LT05-2-EM-TF-001
Projekto tinkamų išlaidų suma: 3 027 291,00 Eur (2 573 197,00 Eur - Norvegijos finansinio mechanzimo lėšos ir  454 094,00 Eur - bendrojo finansavimo lėšos)
Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo data: 2020 m. spalio 8 d. 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. birželio 15 d. – 2024 m. balandžio 30 d. 

Projektas padės vystyti visų projekte dalyvaujančių institucijų bendradarbiavimą tobulinant branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo žinias ir kompetenciją, bei suteiks galimybę pasidalinti įgytomis žiniomis su kitais analogišką veiklą vykdančiais subjektais.

Projekto tikslas – patobulinti branduolinės energetikos eksploatacijos nutraukimo valdymo, kontrolės ir prevencijos sistemą Ignalinos atominėje elektrinėje (toliau – IAE), siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, ekosistemai ir gyventojams.

Projekto metu planuojama:
 • parengti pramoninių atliekų poligono saugos vertinimą ir nustatyti sąlyginius nebekontroliavimo lygius. Jei projekto rezultatai patvirtins, kad poligone laikomos atliekos yra priskiriamos nekontroliuojamoms, tai leis nebevykdyti radiologinės kontrolės ir poligonui suteikti sąvartyno statusą;
 • išanalizuoti galimybę bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugojimo kompleksą paversti atliekynu. Atlikus saugos vertinimus, bus svarstoma galimybė radioaktyviųjų atliekų saugyklą rekonstruoti į atliekyną. Šiai veiklai įvykdyti bus remiamasi technine nepriklausomų ekspertų pagalba, todėl Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (toliau – VATESI) atliks ekspertinį vertinimą pasitelkiant Norvegijos radiacijos ir branduolinės saugos tarnybą (toliau - DSA) ir TATENA misijos pagalbą;
 • panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų talpinimas į giluminį atliekyną yra vienintelis tvarus ir saugus galutinio radioaktyviųjų atliekų sutvarkymo būdas. Projekto metu numatoma vykdyti šiuos pradinius giluminio atliekyno įrengimo etapus:
  - parengti geofizinių (seiminių) tyrimų programą;
  - atlikti potencialių giluminio atliekyno įrengimo vietų socialinį-ekonominį vertinimą;
  - atrinktose giluminio atliekyno teritorijose atlikti geofizinius (seisminius) tyrimus;
  - parengti vietų sąlygų aprašą;
  - parengti giluminio atliekyno koncepciją.
Laukiami projekto rezultatai:
 1. parengta panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų galutinio padėjimo Lietuvos teritorijoje koncepcija;
 2. pagerinti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir eksploatacijos nutraukimo procesai;
 3. keliama IAE, VATESI ir DSA darbuotojų profesinė kompetencija (mokymai ir vizitai į užsienio valstybių kompetencijų kėlimo centrus). 

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų oficiali interneto svetainė 

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų ir projektų, vykdomų Lietuvoje, viešinimo svetainė